Disclaimer

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Op de inhoud en vormgeving van deze site(s), de daarin opgenomen gegevens en informatie (waaronder begrepen; teksten, afbeeldingen, grafica, geluid en (of) videofragmenten, en andere objecten), en de programmatuur, alles in de ruimste zin, berusten auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan TVO makelaardij en worden beschermd door (internationale) wetgeving.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina, of de inhoud daarvan waaronder nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen (tijdelijk) kopiëren, verspreiden, verhandelen, heruitgeven, of anderszins voor (semi) commerciële doeleinden toe-eigenen van gegevens kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Voor dergelijk gebruik dient vooraf schriftelijke toestemming TVO makelaardij te worden verkregen.

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de uiterlijke verschijningsvorm van deze website(s).

Uitsluiting van aansprakelijkheid

TVO makelaardij geeft geen enkele garantie op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en informatie. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden u aan om de juistheid en volledigheid van deze informatie zelfstandig te verifiëren voordat u er enige actie of nalaten op baseert.

TVO makelaardij sluit iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor:

de op haar website(s) verstrekte gegevens en informatie en ieder gebruik daarvan;
de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website(s) van TVO makelaardij geplaatste gegevens en informatie, waaronder begrepen, teksten, afbeeldingen, grafica, geluid en (of) videofragmenten, software en andere objecten;
(vermeende) schade, direct of indirect, voortvloeiend uit, of verband houdende met het bezoek van de website(s), of het (tijdelijk) niet kunnen verkrijgen van toegang tot de website(s).
Wijzigingen en aanvullingen kunnen te allen tijde en met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Koppelingen naar websites die niet van TVO makelaardij zijn;

De websites TVO makelaardij kunnen koppelingen/hyperlinks bevatten naar websites van derden. TVO makelaardij heeft geen zeggenschap over die sites. TVO makelaardij is niet verantwoordelijk voor deze kwaliteit, inhoud, correctheid en rechtmatigheid van deze sites, en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

Misbruik

TVO makelaardij zal haar rechten, daar waar zij zulks opportuun acht, in rechte handhaven bij de daartoe wettelijk bevoegde Nederlandse rechter.

TVO makelaardij behoudt zich het recht voor om u bij misbruik de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan TVO makelaardij de toegang tot de webpagina monitoren.

Toepasselijkheid

Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer en accepteert u dat op het gebruik van de website van TVO makelaardij en de inhoud van deze disclaimer Nederlands recht van toepassing is.

Opzeggingen

Opzegging dient uitsluitend d.m.v. een schrijven via brief of mail dat u het contract opzegt en de bijhorende kosten worden in rekening gebracht. Na het voldoen van de rekening wordt het contract gesloten.